Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
BLIJF JE TANDEN VERZORGEN. JOUW GEBIT IS HET TOCH MEER DAN WAARD!
BOEK DE POLISH EXTRA VOOR HET BESTE RESULTAAT!
BOEK EASY ONLINE EN SHINE. 
JOIN THE BIG CLUB. ONZE CELEBRITIES LACHEN VEEL WITTER!

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. White Smile Factory, gevestigd te Groningen en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 78342295
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie White Smile Factory een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: tussen White Smile Factory en de klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een behandeling en/of de levering van een of meerdere producten (consumentenkoop).
 4. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, betreffende een behandeling, die tussen partijen wordt gesloten rechtstreeks middels de online agenda op de website van White Smile Factory, aanschaf producten zowel online als in de winkel.
 5. Behandeling: de in het kader van de overeenkomst door White Smile Factory te verrichten tandbleekbehandeling.
 6. Producten: de in het kader van een consumentenkoop door White Smile Factory eker aan de klant te leveren zaken, bijvoorbeeld foams, tandenborstels, whiteningstrip, whitening Kits en andere toebehoren.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van White Smile Factory en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van White Smile Factory is vrijblijvend; White Smile Factory kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de klant, nog herroepen.
 2. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 3, tot stand op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de uitvoering van de behandeling op een bepaalde dag en tijd c.q. de levering van producten.
 3. In geval van een overeenkomst op afstand, komt de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van White Smile Factory door de klant is aanvaard en de klant heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld. De totstandkoming van een overeenkomst op afstand wordt zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch door White Smile Factory aan de klant bevestigd.
 4. Indien de klant de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. De klant is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd een overeenkomst op afstand, betreffende een behandeling, tot 7 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Nakoming van de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de klant.
 3. Indien de overeenkomst op afstand wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de klant bij het aangaan van die overeenkomst uitdrukkelijk dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra de overeenkomst door White Smile Factory is nagekomen.
 4. Restitutie van de overeengekomen bedrag bij White Smile Factory is niet mogelijk.
 5. De klant heeft geen recht van ontbinding na afloop van de behandeling, doch binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, mits:
 6. de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 7. de klant daarbij heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding na afloop van de behandeling.
 8. De klant kan van zijn recht van ontbinding gebruikmaken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door White Smile Factory aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij White Smile Factory. Zodra De White Smile Factory in kennis gesteld van het voornemen van de klant om de overeenkomst op afstand te ontbinden, zal White Smile Factory de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN BEHANDELINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

 1. Behandelingen worden uitgevoerd op het door de klant bij het sluiten van de overeenkomst gekozen en aldus tussen partijen overeengekomen White Smile Factory Voor zover relevant en redelijkerwijs nodig, zal White Smile Factory de klant voorafgaand aan de behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan. Daarnaast zal de klant White Smile Factory voorafgaand aan de behandeling informeren omtrent eventuele bijzondere bij de klant bekende omstandigheden die invloed kunnen hebben op het resultaat van de behandeling. White Smile Factory is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Voor zover zulks voor de klant niet reeds als redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld, zal White Smile Factory de klant voorafgaand aan de behandeling informeren over de duur van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en eventuele risico’s waarmee de behandeling gepaard gaat.
 3. White Smile Factory zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Bij tanden bleken is evenwel uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis; White Smile Factory kan er niet voor instaan dat de klant exact die bleekresultaten behaalt die de klant bij het sluiten van de overeenkomst verwachtte.
 4. White Smile Factory zal bij de uitvoering van de behandeling gebruikmaken van deugdelijke professioneel materialen en hulpmiddelen. White Smile Factory staat ervoor in dat de uitgevoerde behandeling beantwoordt aan de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | VERPLAATSING VAN EEN BEHANDELING DOOR DE KLANT

 1. Voor zolang de klant aanspraak maakt op het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel.
 2. De klant kan de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, tot 24 uur vóór aanvang van de behandeling zonder extra kosten verplaatsen naar een andere datum en/of tijd. De klant maakt geen aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs. Indien door de klant een verzoek tot verplaatsing wordt ingediend binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling, komt de behandeling, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, te vervallen en blijft de klant de volledige overeengekomen prijs verschuldigd. Van het bepaalde in de vorige zin kan White Smile Factory in het voordeel van de klant afwijken indien de klant naar oordeel van White Smile Factory door overmacht werd gehinderd om tijdig op de afspraak te verschijnen.
 3. Indien de behandeling plaatsvindt binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de behandeling zonder extra kosten verplaatsen indien het verzoek daartoe, op de dag dat de behandeling zou plaatsvinden, vóór openingstijd van de betreffende locatie, per e-mail door de klant wordt ingediend.
 4. Indien partijen bij het verzoek van de klant tot verplaatsing van de behandeling, geen nieuwe datum en/of tijd voor de behandeling zijn overeengekomen, behoudt de klant zijn recht op de behandeling op een andere datum en/of tijd, doch maakt hij ook dan geen aanspraak op restitutie of kwijtschelding.
 5. De bewijslast dat een verzoek tot verplaatsing tijdig door de klant is ingediend, rust bij de klant. Het moment van ontvangst van de verklaring van de klant door White Smile Factory, geldt als moment dat het verzoek van de klant is ingediend.

ARTIKEL 7. | ANNULERING EN VERPLAATSING VAN BEHANDELINGEN DOOR WHITE SMILE FACTORY

White Smile Factory behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij overmacht of onvoorziene bijzondere omstandigheden een behandeling te annuleren. Waar mogelijk zal White Smile Factory de klant een alternatieve datum en/of tijd voor uitvoering van de behandeling aanbieden. De klant is gerechtigd de uitvoering van de behandeling op een door White Smile Factory voorgestelde alternatieve datum en/of tijd af te wijzen. In geval van annulering door De White Smile Factory of afwijzing door de klant als hier bedoeld, maakt de klant aanspraak op restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs. De klant maakt echter geen aanspraak op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. De klant dient terstond na afronding van de behandeling te onderzoeken of White Smile Factory de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Van op dat moment zichtbare gebreken in de uitvoering van de behandeling, dient de klant onmiddellijk mededeling te doen aan White Smile Factory, bij gebreke waarvan geacht wordt dat de klant tevreden is met de resultaten van de behandeling en deze resultaten heeft aanvaard.
 2. Indien zich pas na de behandeling gebreken openbaren, dient de klant daarvan terstond na ontdekking van de gebreken mededeling te doen aan White Smile Factory, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de klant ter zake komt te vervallen.
 3. Uitsluitend in geval van een aan White Smile Factory toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is White Smile Factory gehouden de gebreken kosteloos te herstellen of de behandeling alsnog zonder extra kosten deugdelijk uit te voeren; gebreken na de behandeling ontstaan als gevolg van normale vermindering van het resultaat of schade van buitenaf, komen voor risico van de klant, evenals gebreken die anderszins niet aan White Smile Factory kunnen worden toegerekend.
 4. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Voor zover de voor de gewenste behandeling of de producten geldende prijs voorafgaand niet voor de klant kenbaar is, zal White Smile Factory de klant op verzoek van de klant informeren over de toepasselijke prijs. De ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst gebruikelijk door White Smile Factory voor de behandeling of de producten gehanteerde prijs is van toepassing. White Smile Factory is dan ook steeds gerechtigd zijn prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen invloed hebben op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient bij een consumentenkoop, alsook bij een overeenkomst met betrekking tot een behandeling, anders dan een overeenkomst op afstand, betaling op locatie van White Smile Factory contant (waaronder pinbetaling mede begrepen) te geschieden na de uitvoering van de behandeling c.q. bij de levering van de producten.
 3. In geval van een overeenkomst op afstand betreffende een behandeling, dient online betaling middels de website van White Smile Factory plaats te vinden tijdens het reserveringsproces.
 4. White Smile Factory is niet eerder gehouden uitvoering aan een behandeling te geven dan nadat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.
 5. In geval White Smile Factory in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden uitdrukkelijk met de klant is overeengekomen dat de klant middels overboeking betaalt, dient betaling te geschieden binnen vijf werkdagen na factuurdatum.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de klant intreedt, is de klant over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd, met dien verstande dat White Smile Factory in verband met betalingsverzuim van de klant niet eerder extra kosten in rekening zal brengen dan nadat de klant tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. White Smile Factory is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. White Smile Factory kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de klant slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van White Smile Factory in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 3. Mocht White Smile Factory jegens de klant aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is White Smile Factory te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De klant dient White Smile Factory daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van White Smile Factory ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van White Smile Factory is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de klant aan White Smile Factory, in het kader van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van White Smile Factory betrekking heeft, verschuldigd is of was. Indien de schade waarvoor White Smile Factory, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, in geen verhouding staat tot de factuurwaarde van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van White Smile Factory daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van De White Smile Factory dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van White Smile Factory.

ARTIKEL 11. | HERROEPINGSRECHT

 1. “U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@whitesmilefactory.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. White Smile Factory is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Met vriendelijke Smile ; )

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Contact

Reserveer in enkele stappen je droombehandeling. Jij weet hoe je goed verzorgd voor de dag komt. Bedankt voor het vertrouwen dat je geeft aan White Smile Factory.

Laden...

Secure payments powered by Mollie -- Cards, iDeal, PayPal__2x
white-smile-factory-site-logo-01-gold

Retourbeleid producten

white-smile-factory-post-bezorg-bedrijven
white-smile-factory-site-logo-01

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van je pakketvervoerder.

Indien je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@whitesmilefactory.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

Met vriendelijke Smile ; )

white-smile-factory-retourbeleid-banner-x2
white-smile-factory-gift-pack
white-smile-factory-tandenbleek-klachtenregeling

Je hebt een klacht over ons?

Wij raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@whitesmilefactory.com. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Met vriendelijke groet. White Smile Factory B.V.

WSF-Cadeaucheque-100-staand

Geef jouw Beste de Hoofdprijs

WSF-Cadeaucheque-50-staand

Verras met een nieuwe stralende ervaring

WSF-Cadeaucheque-25-staand

Verwen vandaag met een uniek product

Help!

Wij staan voor je klaar.
Stel je vraag en wij volgen met een antwoord.


WHITE-SMILE-FACTORY-LOGO_MAIL_01

KvK nummer 78342295
BTW nummer NL 003321314B58 

En mocht je het toch niet meer exact weten. Hier zitten wij.

Algemene informatie